Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

2. Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je společnost Bromasyn s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), IČ 28115708, se sídlem Jaromírova 468/22, 128 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 150366.

3. Zákazníkem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „Zákazník“), která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách Provozovatele www.1hostingova.cz a současně řádným zaplacením částky na základě výzvy k úhradě nebo faktury dle aktuálního ceníku Provozovatele. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (VOP). Po objednání, při zřízení služby, obdrží Zákazník od provozovatele přihlašovací údaje k objednaných službám.

4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Provozovatelem a objednávat služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Pokud jménem třetí osoby vystupuje, je povinen písemný souhlas zaslat v naskenované podobě, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit nebo neposkytnout.

5. Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.

6. Zákazník uzavřením Smlouvy rovněž výslovně prohlašuje, že se plně seznámil s funkcemi dané služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení nebo rozsah služby nevyhovuje.

7. Zákazník vždy a v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

8. V případě, že Zákazník porušuje pravidla a zásady stanovené těmito VOP, je Provozovatel oprávněn bezodkladně pozastavit Služby, které jsou poskytovány. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Provozovatel oprávněn službu zrušit.

9. Pozastavením služby se rozumí úplné zastavení dané Služby a/nebo zamezení přístupu k dané Službě. Zákazník současně nemá přístup ani k žádným datům (souborům, databázím), která je Službě patří. V případě, že je Služba zcela zrušena, lze požádat o obnovu dat ze zálohy (placená služba), případně odstraněním příčiny vedoucí k pozastavení Služby (např. odvirování počítače v případě rozesílání spamu apod.).

10. Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

1. Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.

2. Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.

3. Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.

4. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož Zákazník nemůže v plné míře objednaných služeb využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka systémů. O poruchách, plánovaných odstávkách a důležitých změnách je Provozovatel povinen informovat Zákazníka na svých WWW stránkách v rámci možností s dostatečným předstihem.

5. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou.

6. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.

7. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.

8. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně (e-mailem, kontaktním formulářem) nebo telefonicky reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

9. Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy služby nemá Zákazník nárok v případě, že je Provozovatelem služba vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem, kontaktním formulářem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

10. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů z/na servery, které nejsou ve správě Provozovatele a jsou připojeny k Internetu a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

11. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

1. Dohled nad všemi zařízeními a prostředky je zajišťován 24 hodin / 7 dní v týdnu. Zákaznická podpora je poskytována v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin.

2. Při kontaktování zákaznické podpory může Provozovatel požadovat, aby se Zákazník prokázal přihlašovacími údaji do zákaznického účtu. Pokud tak Zákazník neučiní, může Provozovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Provozovatele odmítnout.

3. V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Zákazníkovi základní informace, návody a rady. Některé návody a rady jsou přístupné v sekci FAQ na stránkách Poskytovatele. Pokud Zákazník žádá po Provozovateli řešení situace způsobenou zásahem Zákazníka nebo nápravu následkem nesprávného užívání Služby, bude Provozovatel po Zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika podle aktuálního ceníku.

Vyúčtování a platby

1. Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Provozovatele www.1hostingova.cz. Změny v ceníku jsou Provozovatelem oznámeny s dostatečným časovým předstihem.

2. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou pro tyto účely specifikuje zákazník při objednání Služby. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník výslovně souhlasí. Pokud Zákazník výslovně vyžaduje zaslání vytištěného účetního dokladu, je k fakturované částce připočtena položka za administrativní úkon dle platného ceníku.

3. Faktury za jednorázové úkony techniků jsou splatné do 7 dnů od data vystavení faktury.

4. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv výzvu k platbě nebo fakturu do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit nebo zrušit.

5. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.

6. Jestliže je jakákoliv faktura či výzva k úhradě nezaplacena do konce předplaceného období dané služby, tak je Provozovatel oprávněn službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka smazána. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět (pokud je bude mít Provozovatel k dispozici v záloze), případně službu obnovit, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

7. Službu, kterou Provozovatel nebo Zákazník vypověděl k danému termínu, může Provozovatel zcela zrušit po daném termínu nebo hned po skončení předplaceného období.

8. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
b) je zaplacena přesná částka dle výzvy k platbě nebo faktury
c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
d) platba je připsána na účet Provozovatele

9. Provozovatel není povinen akceptovat e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení či provedení platby, pokud částka na účet Provozovatele ještě nebyla bankou připsána.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.

2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb.

3. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Zákazníkovi formou informace na WWW stránkách Provozovatele.

4. Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Provozovatel povinen Zákazníka ihned informovat.

5. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka smazána a uložena na náhradním nosiči. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen používat služby podle manuálů, návodů a instrukcí, které získal od Provozovatele. Zákazník je povinen zajistit školení všech osob, kteří budou anebo již využívají dané služby.

2. Zákazník je povinen provést na své straně veškerá opatření, která zamezí zneužití služeb. V případě, že ke zneužití dojde, nese Zákazník plnou odpovědnost.

3. Zákazník je povinen učinit všechna nezbytná opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.

4. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb technickými i softwarovými prostředky, služby záměrně přetěžovat nebo využívat služeb či systému v rozporu s jeho účelem.

5. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, zejména k rozesílání nevyžádané pošty apod.

6. Zákazník je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.

7. Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

Vyloučení z provozu

1. Provozovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
– je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
– je v rozporu s dobrými mravy
– porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
– rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
– přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
– přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
– ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob

2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií. Rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně v kompetenci Provozovatele.

3. Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služby a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.

4. Provozovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.

5. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám.

6. Provozovatel umožní umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na svých zařízeních pouze po předchozí písemné dohodě mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Bez této dohody je umístění, šíření a stahování takového obsahu zakázáno.

Ochrana informací a ochrana osobních údajů

1. Provozovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.

2. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

3. Poskytovatel je oprávněn sdělovat potřebné údaje třetím osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz služeb; v takovém případě zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány touto třetí stranou.

4. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

Doba trvání dohody a její zánik

1. Dobu trvání dohody a její zánik upravují smluvní podmínky konkrétních služeb.

2. Zákazník (fyzická osoba) má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Zákazník (fyzická osoba) výslovně požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupit může zákazník vyplněním kontaktního formuláře na internetových stránkách Provozovatele, v němž oznámí Provozovateli skutečnost o odstoupení od Smlouvy.

3. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.

2. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.

+420 777 09 09 08
info@1hostingova.cz
Bromasyn s.r.o.
Jaromírova 22
128 00 Praha 2
IČ: 28872312
DIČ: CZ28872312
Číslo účtu: 43-4169420287 / 0100
Spisová značka: C 150366
Městský soud v Praze